Popular Books Genre Comics Graphic Novels

Faith Erin Hicks, Peter Wartman & Adele Matera
Shinkoshoto, Liver Jam&POPO (Friendly Land) & Huuka Kazabana
DUBU(REDICE STUDIO) & Chugong
Tom Taylor & John Timms
Tatsuki Fujimoto
Isshiki Ichika & Daisuke Takino
Erik Burnham & Josh Burcham
Pierre Oscar Levy & Frederik Peeters
Tatsuki Fujimoto
Joshua Williamson & Jorge Corona
Tatsuki Fujimoto
Vita Ayala & ChrisCross
Tatsuki Fujimoto
Tatsuki Fujimoto
Kintetsu Yamada